X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar £ British Pound
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar £ British Pound

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

AnasayfaKişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

hayaletbilisim.com olarak web sitemizi ziyaret eden ve bizimle iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz. hayaletbilisim.com olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, hayaletbilisim.com ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu")'na uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz.

Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, KVK Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde ve bu metnin 3. Maddesinde belirtilen kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine dair rızaların temini amacı ile hazırlanmıştır.

1. İşlenen Kişisel Verilerin Türleri

Bu Gizlilik Bildiriminde, "kişisel verileriniz" kimliğinizi veya üçüncü bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü veriyi ifade eder.

Bunlar sınırlı olmamak kaydıyla tipik olarak adınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, uyruğunuzu, adresinizi, kart bilgilerinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, IP adresinizi ve hayaletbilisim.com 'de gerçekleştirdiğiniz önceki işlemleri içerir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. hayaletbilisim.com 'nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, hayaletbilisim.com 'in hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, hayaletbilisim.com ofisimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, hayaletbilisim.com'nin düzenlediği kampanya, eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen gerekçelerle, KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca i) sözleşmenin kurulması ve ifası, ii) hayaletbilisim.com 'nin tabi olduğu bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, iii) Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve iv) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, hayaletbilisim.com'nin meşru menfaati v) kanundan kaynaklanması amaçları sınırlarında işlenecektir;

• hayaletbilisim.com web sitemiz dahil olmak üzere tarafımızdan sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

• İzin vermeniz halinde hayaletbilisim.com tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

• hayaletbilisim.com ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

• hayaletbilisim.com tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, hayaletbilisim.com 'e ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

• hayaletbilisim.com 'nin müşteri değerlendirme/istek yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim v.b. süreçlerinin yürütülmesi,

• hayaletbilisim.com 'nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Söz konusu verilerin kullanım amaçlarına ilişkin başlıca örnekler daha somut olarak şu şekilde sıralanabilecektir:

• Özellikle talep edildiyse e-bülten, pazarlamaya yönelik bilgilendirmeler vb. bültenler gönderebiliriz,

• hayaletbilisim.com'ye ödemeleriniz esnasında “Yinelenen faturalandırma için kredi kartı bilgilerinizi saklamamızı istemiyorsanız, bu kutuyu işaretleyin. ” Kutucuğunu işaretlememeniz durumunda, ödeme yaptığınızda ve kartınızın para gönderme özelliğini aktif hale getirdiğinizde, kimlik doğrulamanız ve cep telefonu numaranız ile kartınızı ilişkilendirebilmek için kartı çıkaran kuruluş nezdinde kayıtlı cep telefonu numaranız hayaletbilisim.com'ye iletilir,

• Pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması amacıyla kişisel verilerinizi anonim olarak kullanabiliriz,

• Kullanıcıların ve web sitemizin güvenliğini sağlamak adına kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz mevzuatta öngörülmesi hali dışında bu Gizlilik Bildirimi'nde belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizi,

• hayaletbilisim.com'ye için destek hizmetleri sağlayan Bilgi işlem hizmeti veren sağlayıcılar, sitelerimizi barındıran (hosting) veya işleten, verileri analiz eden hizmet sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları vb.- üçüncü kişiler,

• Şirket yetkilileri hissedarlarımız ve kanunen yetkili kamu kurumları ile KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabiliriz.

İlgili üçüncü kişiler, söz konusu hizmeti yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca hayaletbilisim.com adına hizmet vermek için kullanacak, sözleşmese yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik veya otomatik olmayan yollar ile yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda hayaletbilisim.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda hayaletbilisim.com'nin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ifa edilebilmesi için elde ile edilir.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen gerekçelerle de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Gizlilik Bildirimi'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle hayaletbilisim.com'ye iletmeniz durumunda hayaletbilisim.com talebin niteliğine göre talebinizi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın ve bilgi alma hakkınız ile ilgili sizden ücret isteme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Öte yandan, kişisel verilerinizi her zaman size özel tanımlanmış olan üyelik hesabınızdan bizzat güncelleyebilirsiniz.

6. Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkı

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi destek@hayaletbilisim.com e-posta adresinden, aşağıdaki adresten veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemler ile bize yazılı olarak iletebilirsiniz.

hayaletbilisim.com bir HAYALET İnternet Teknolojileri Bilişim İletişim Reklam İlan Organizasyon Danışmanlık hizmetidir.

Adres:İstasyon Mh 1405/1 SK Gebze/Kocaeli

hayaletbilisim.com olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda herhangi bir değişiklik yayınlanması halinde işbu Bilgilendirme Metnini güncelleyeceğimizi taahhüt ederiz.

Kullanıcı, verilerinin burada yazılı koşullar kapsamında hayaletbilisim.com ve MOBİNTEK Ltd. Şti. tarafından işlenmesine muvafakat eder.

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini hayaletbilisim.com’ye www.hayaletbilisim.com adresinde yer alan "Başvuru Formunda" yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

Güvenlik Politikası

Sitemizde kredi kartı işlemleri için haberleşmede her aşama güvenlik altına alınmıştır.

Site-Ziyaretçi Haberleşme Güvenliği:
Sitemizin ödeme sayfalarında site ile ziyaretçi arasındaki haberleşme 256 bit SSL standardında gerçekleşmektedir. Kredi kartı bilgilerinin verileceği sırada sayfada bu haberleşme biçiminin bulunup bulunmadığı, ödeme sayfasına erişildiğinde adres çubuğunda yazan ifadenin http:// biçiminde değil, https:// biçiminde oluşu ifade etmektedir. Bu nitelikteki sayfalara eriştiğinizde tarayıcının sağ alt köşesinde kilit ikonu da yer almaktadır.

Site-Banka Haberleşme Güvenliği:
Kredi kartı bilgilerinin siteden bankaya aktarılması ile ilgili güvenlik, bankanın sunduğu maksimum güvenlik ile gerçekleşmektedir. Site İçi Veri Güvenliği
Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis eden banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşamamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızdan dahi erişilmesi mümkün değildir.

Güvenlik Unsurları
hayaletbilisim.com'de güvenlik en çok önem verilen unsurlardan biridir. hayaletbilisim.com müşterilerinin özel bilgilerini en üst düzeyde korumak için birden fazla güvenlik sistemi kullanmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz onay alınması için bankaya gönderildikten sonra sunucularımızda saklanmaz. hayaletbilisim.com çalışanları dahil hiç kimse kredi kartı bilgilerinize ulaşamaz

Ödemelerini kredi kartı ile yapmak istemeyen müşterilerimiz için HAVALE SEÇENEĞİ ödeme sayfasında karşınıza çıkacaktır. Havale ile ödeme yapan müşterilerimizin dekontlarını elektronik olarak muhasebe@hayaletbilisim.com mail adresine yollamaları siparişlerinin daha çabuk gönderilmesini sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki havale ödemelerinde siparişin verildiği değil havalenin hesaplarımıza ulaştığı tarih sipariş tarihi olarak işlem görmektedir.

İnternet gibi herkese açık ağ ortamlarında dolaşan hassas bilgilerin, kötü niyetli kişilerin eline geçmesine engel olmak için her ödeme sisteminin, güvenlikle ilgili olarak yerine getirmesi gereken bazı zorunluluklar vardır. hayaletbilisim.com'de kullandığımız güvenlik önlemleri ayrıntıları ile aşağıda anlatılmıştır.

SHA (Secure Hash Algorithm)
SSL, web üzerindeki iletişim güvenliği için kullanılan ve bilgi transferinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayan güvenlik protokolüdür. Web siteleri ve tarayıcılar tarafından yaygın olarak desteklenen SSL, müşteri ve mağaza arasındaki mesajların şifrelenmesini ve sadece doğru adreste deşifre edilmesini sağlar. Netscape Communications Corporation tarafından geliştirilen SSL teknolojisinde hem istemci (bilgi alan) hem de sunucu (bilgi gönderen) bilgisayarda bir doğrulama mekanizması kullanılır.

SSL, bir internet işleminde rol alan partilerin kimliklerinin doğruluğunu kanıtlamak için dijital sertifikalar kullanmaktadır. Dijital sertifika sahibi, kendisine gönderilecek mesajı şifrelemesi için diğer partiye sertifikası ile birlikte şifreleme anahtarını gönderir. Sertifika ile gönderilen anahtar ile şifrelenen mesaj ancak sertifika sahibi tarafından deşifre edilebileceğinden mesajın doğru kişi tarafından okunması sağlanır. SSL, şifreleme sistemi olarak Açık Anahtar Şifreleme Yöntemi'ni kullanır. Bu yöntem sayesinde SSL web üzerindeki iletişimde hem transfer edilen bilginin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamakta, hem de istemci ve sunucunun kimliklerini doğrulamaktadır.-

Kişisel bilgilerin güvenliği
hayaletbilisim.com vermiş olduğunuz tüm kişisel bilgilerinizi gizli tutar. Yaptığınız alışverişler sırasında 256 bit güvenlikle korunarak girdiğiniz kredi kartı numaraları direk olarak ilgili bankaya yine 256 bit şifrelenerek gönderilir.

Belirli bir kredi kartınız ile yapacağınız alışverişinizde, bankanın Sanal Pos sistemi tarafından provizyon onayı alan işlemin ekstra güvenliğini sağlamak amacıyla, 3D Secure Güvenlik Sistemi uygulanmaktadır. Gerekli görülen durumlarda, banka ya da hayaletbilisim.com yetkilileri, kredi kartı hamilini telefonla arayarak sipariş teyidi isteyebilir. Siparişin hazırlanmasından önce onay aşamasının tamamlanması gerekmektedir. Bu uygulama, her ne kadar sunulan hizmetin hızını etkilese de, daha sağlıklı bir alışveriş deneyimi yaşanması için bankacılık sektörü tarafından da gerekli görülen bir standarttır.

3D Secure Güvenlik Sistemi, İnternet üzerindeki alışverişlerin güvenliğinin arttırılması amacıyla Visa ve Mastercard tarafından geliştirilen bu sistemde, herhangi bir ödeme işlemi sırasında kartınızın sahibi olan bankanın web sitesine yönlendirilerek Kredi Kartınıza ait şifre ile onaylama işlemi gerçekleştirilmektedir. Böylelikle kart numaranız başkaları tarafından biliniyor olsa bile şifrenizi sadece siz bildiğiniz için elektronik güvenliğinizi sağlamış oluyorsunuz.

Sistemin Visa kredi kartları kullanımı için hazırlanan uygulamasına "Verified By Visa", Mastercard kredi kartları kullanımı için hazırlanan uygulamasına ise "SecureCode" isimleri verilmektedir. Bu sistemi aktive etmek için ayrıca bir ücret ödenmesi gerekmemektedir.3D Secure konusunda detaylı bilgi ve şifrenizin oluşturulması için bankanız ile görüşmeniz gerekmektedir.


Top